GDPR

Kachels en haarden Van den Berge BVBA PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING VAN DEN BERGE BVBA

1 Algemeen

Van den Berge BVBA . hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw

persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan

met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom

zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van den Berge BVBA houdt zich in alle gevallen aan de

toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook

gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,

deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de

doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van

uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de

doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, u hierop

willen attent maken en deze willen respecteren.

Van den Berge BVBA is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na

het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact

met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Van den Berge BVBA, Alsembergsesteenweg 23, 1501 Buizingen

Email: info@kachelsvandenberge.be

Contactpersoon: Jurgen Buggenhoudt

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Van den Berge BVBA verwerkt ten behoeve van de volgende

doeleinden en rechtsgronden:

Het versturen van acties (gerechtvaardigd belang)

Het uitwerken van een offerte.

2

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de

volgende doelstellingen:

Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, werfadres

Persoonlijke kenmerken: taal

1.3 Wie verwerkt de gegevens?

Bepaalde gegevens worden verwerkt door onze eigen binnendienst

- Dienst administratie

- Vormgevers / Ontwerpers / Personen die offertes uitwerken

1.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van

uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de versterkte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht

en/of toegestaan is, zoals bijv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de

rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

1.5 Bewaartermijn

Van den Berge BVBA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel

waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

1.6 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens

te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding

daarvan.

Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.7 Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van persoonsgegevens die wij ontvangen

hebben. Via het hoger vermeld adres kan u ons hiervoor contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)

door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw

opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor

kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

3

1.8 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij hierover

direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35 1000 Brussel www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.9 Wijziging privacyverklaring

Van den Berge BVBA kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 25

mei 2018.